Regulamin Usługi SMSFirmowy.pl

§ 1. Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i warunki świadczenia usługi dostępnej pod adresem internetowym www.smsfirmowy.pl (zwanej dalej: Usługą)
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104).
 3. Regulamin zawiera szereg pojęć, które posiadają następujące definicje:

Operator – 3Way Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000262405, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN, NIP: 701-00-35-989, REGON 140639245.

Abonent – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807) – osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą ̨ osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystający z Usługi.

Serwis – strona internetowa opisująca Usługę SMSFirmowy, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.smsfirmowy.pl, prowadzony przez Operatora na warunkach opisanych w regulaminie.

Konto Abonenta – jest tworzone przez Operatora na rzecz Abonenta po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Korzystanie z Usługi każdorazowo wymaga zalogowania na Konto Abonenta z wykorzystaniem Loginu i Hasła

Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do Aktywacji Konta Testowego oraz Aktywacji Konta oraz na rzecz Abonenta

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na podaniu przez Abonenta właściwych danych, w tym danych osobowych Abonenta, niezbędnych do Aktywacji Konta dokonana z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu

Aktywacja Konta – czynność́ polegająca na uruchomieniu Abonentowi działającego w Trybie Testowym dostępu do korzystania z Usługi polegająca na nadaniu stosownego Loginu, Hasła oraz szyfrowanego dostępu do Panelu Klienta.

Tryb Testowy - to bezpłatny tryb działania Usługi, w ramach którego przyznawany jest bezpłatny Pakiet SMS-ów testowych, które Abonent może wykorzystać na przetestowanie Usługi SMSFirmowy. Liczba przyznanych darmowych SMS-ów w Trybie Testowym jest zmienna i będzie komunikowana na stronie smsfirmowy.pl lub w reklamach. Tryb Testowy przestaje istnieć po wykorzystaniu przez Abonenta Pakietu SMS-ów testowych nadanych mu w Trybie Testowym lub w wyniku dokonania przez Abonenta Aktywacji Konta płatnego. Korzystanie z Trybu Testowego nie wyłącza odpowiedzialności Abonenta co do zasad przestrzegania niniejszego regulaminu

Konto płatne - to płatny tryb działania Usługi aktywowany przez Abonenta po zakończaniu Trybu Testowego lub w trakcie jego trwania.

Aktywacja Konta Płatnego – czynność́ polegająca na uruchomieniu Abonentowi płatnego dostępu (zwanego dalej: „Kontem płatnym”) do Usługi. Aktywacja Konta Płatnego dokonywana jest przez Abonenta bezpośrednio z Panelu Klienta poprzez wybór odpowiedniego Planu Abonamentowego oraz podanie danych rozliczeniowych Abonenta niezbędnych do wystawienia Faktury VAT za dostęp do Usługi jak: NIP Abonenta, nazwa firmy Abonenta, adres (ulica i miejscowość), KOD pocztowy, adres e-mail do otrzymywania Faktur VAT, telefon kontaktowy Abonenta oraz zatwierdzenie poprawności powyższych danych. Abonent zobowiązuje się podać wiarygodne dane a Operator zastrzega sobie prawo ich weryfikacji. Wszystko dane podane przez Abonenta w procesie Aktywacji Konta Płatnego dostępne do wglądu Abonenta w Panelu Klienta w trakcie całego okresu korzystanie z Usługi.

Pakiet Abonamentowy – zróżnicowany cenowo plan taryfowy dostępny na stronie www.smsfirmowy.pl określający: Cenę Abonamentu, Pakiet darmowych SMS-ów przysługujących Abonentowi do wykorzystania w ramach danego Pakietu abonamentowego oraz cenę płatnych SMS-ów naliczaną przez Operatora po przekroczeniu limitu wysyłek przewidzianych w Pakiecie darmowych SMS-ów jaką może nabyć Abonent w ramach danego Pakietu Abonementowego

Okres abonamentowy – to okres, za który Operator wystawiał będzie Abonentowi Fakturą VAT za dostęp do Usługi. Jeden Okres abonamentowy Rozumiany jest on przez miesiąc kalendarzowy w trakcie, którego Abonent posiadał dostęp do Konta płatnego Usługi. Rozliczenia za poszczególne Okresy abonamentowe dokonywane będą cyklicznie każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca w którym nastąpiła Aktywacja Konta (nie dotyczy okresu działania Konta w Trybie Testowym) aż do miesiąca w którym Abonent zgłosi Operatorowi rezygnację z Usługi. Faktury rozliczeniowe za poszczególne Okresy abonamentowe będą dostarczana Abonentowi w terminie 14 dni po zakończaniu każdego Okresu Abonamentowego.

Konto Abonenta – jest tworzone przez Operatora na rzecz Abonenta po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Korzystanie z Usługi każdorazowo wymaga zalogowania na Konto Abonenta z wykorzystaniem Loginu i Hasła

Formularz logowania – specjalny formularz, w którym Abonent podaje Login i Hasło aby uzyskać dostęp do Panelu Klienta i móc korzystać z Usługi (także w Trybie Testowym)

Hasło – indywidualny ciąg znaków przydzielany losowo Abonentowi przez Operatora usługi SMSfirm§owy w trakcie Aktywacji Konta i Aktywacji Konta Testowego. Abonent może dowolnie zmienić swoje hasło w trakcie późniejszego korzystania z usługi SMSfirmowy. Hasło jest wysyłane na numer GSM Abonenta.

Login – dowolnie obrana przez Abonenta nazwa, służąca do logowania się do Konta z uwzględnieniem ̨ następujących reguł: musi zawierać minimum 3 znaki alfanumeryczne, jedynym dozwolonym znakiem specjalnym jest myślnik: „-”

Panel Klienta – unikalny dla każdego Abonenta, wydzielony serwis www w domenie smsfirmowy.pl, dostępny dla Abonenta wyłącznie po zalogowaniu, zawierający zestaw narzędzi niezbędnych do zarządzania Kontem i korzystania z funkcjonalności Usługi SMSfirmowy.

SMS – krótka wiadomość tekstowa przesyłana w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. W usłudze SMSfirmowy pojedyncza wiadomość SMS składa się ze 160 znaków wliczając spacje i znaki przestankowe (bez polskich znaków). Przed wysłaniem SMS wszelkie polskie znaki diaktryczne zostają automatycznie zamienione na znaki nie zawierające „ogonków”. Włączenie obsługi polskich znaków typu „ą, ś, ć, ż powodujące wydłużenie wiadomości do kilku SMS-ów będzie jedynie na wyraźną prośbę ze strony Abonenta posiadającego Płatne konto, który zostanie poinformowany o takim ryzyku i potwierdzi chęć korzystanie z funkcji polskich SMS-ów.

Pakiet SMS-ów testowych – to bezpłatna liczba SMS nadana Abonentowi po Aktywacji konta w Trybie Testowym, umożliwiająca mu bezpłatne przetestowania Usługi.

Pakiet darmowych SMS-ów – to określona dla wybranego Pakietu Abonamentowego liczba bezpłatnych, wiadomości tekstowych SMS, które Abonent może wykorzystać do wysyłania SMS-ów. Pakiety darmowych SMS-ów mogą być wykorzystane tylko w danym Okresie abonamentowym. Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą na kolejne Okresy abonamentowe.

Nadpis – unikalna nazwa stworzona przez Abonenta identyfikująca nadawcę SMS-a, składająca się z maksymalnie 11 liter i/lub cyfr z pominięciem polskich znaków diaktrycznych. Nadpis służy do identyfikacji nadawcy SMS w sposób, w ramach którego odbiorca wiadomości SMS w polu nadawcy zamiast numeru telefonu widzi Nadpis. Zabronione jest używanie jako Nadpisu nazw marek i firm, do których używania Abonent nie jest upoważniony, a których użycie stanowiłoby naruszenie praw własności strony trzeciej. Zabronione jest także używanie jako nadpisu nazw publicznych instytucji (np. Policja, Sąd, Straż miejska) lub Nazwisk osób publicznych.

Odbiorca wiadomości SMS - użytkownik sieci telefonii komórkowej będący adresatem wiadomości SMS nadawanych przez Abonenta

Dane osobowe – zestaw danych podanych przez Abonenta w chwili rejestracji oraz w celu Aktywacji Konta przetwarzanych przez Operatora wyłącznie w celu i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Abonenta podany w trakcie rejestracji w formularzu kontaktowym lub Aktywacji Konta jako e-mail do dostarczenia Faktur VAT

Wiadomość e-mail – wiadomość tekstowa przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zaadresowana na Adres e-mail odbiorcy

Faktura VAT – dokument zawierający zestawienie opłat należnych Operatorowi za świadczone Abonentowi Usługi, wystawiany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

Operator GSM – podmiot współpracujący z Operatorem, który wykonuje działalność́ polegającą na dostarczaniu Operatorowi usług niezbędnych do świadczenia Usługi SMSfirmowy

PayU – system płatności elektronicznych prowadzony przez firmę PayU S.A. wykorzystywany przez Operatora do umożliwienia Abonentowi uregulowania płatności za Usługę

Kod promocyjny – kod przyznawany przez Operatora, uprawniający Abonenta do określonych korzyści związanych z korzystaniem Usługi SMSfirmowy

Siła wyższa – nadzwyczajne zewnętrzne zdarzenie, pozostające poza kontrolą Operatora, któremu Operator nie mógł racjonalnie się przeciwstawić ani zapobiec, w szczególności wojny, powodzie, pożary, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki, blokady, a także skuteczne ataki hakerskie na sieć czy działania wirusów komputerowych lub koni trojańskich.

Usługa – wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Abonenta wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Umowa SMSFimowy - odrębna Umowa regulująca zasady współpracy Stron jaka może zostać zawarta przez Abonenta celem umożliwiania Abonentowi wysyłki dodatkowych Płatnych SMS-ów powyżej oferowanego w Planie abonentowim Pakietu darmowych SMSów. SMS-ów.

Umowa powierzenia danych osobowych – niezależna umowa zawierana przez Abonenta z Operatorem, przedmiotem której jest przetwarzanie powierzonych przez Abonenta Danych osobowych jaka może zostać zawarta przez Abonenta.

Strony – Abonent i Operator.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Z wykorzystaniem Usługi SMSFirmowy na zasadach wskazanych Regulaminie Operator świadczy na rzecz Abonenta usługę wysyłki wiadomości SMS do wskazanych przez Abonenta Odbiorców SMS.
 2. Abonent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu ̨ teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zawartość i treści Serwisu stanową wyłączną własność Operatora i są chronione przez polskie prawo.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Przed Aktywacją Konta (także działającego w Trybie Testowym), Abonent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na warunki określone w Regulaminie
 6. Abonent przyjmuje do wiadomości, że poprzez Rejestrację w serwisie, Operator uprawniony jest do przetwarzania powierzonych przez Abonenta danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń́ związanych z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu i Usługi przez Abonenta.
 7. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usługi, w szczególności przeprowadzenia wysyłki SMS, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Abonenta przetwarzanie danych osobowych. których jest on Administratorem.
 8. Korzystając z Serwisu i Usługi Abonent jest zobowiązany do:
  1. zaniechania jakichkolwiek czynności i działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie Serwisu;
  2. zaniechania jakichkolwiek czynności i działań naruszających prawa osób trzecich.
 9. Abonent przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek czynności i działania polegające na próbie destabilizacji Serwisu i Usługi mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 10. Operator świadczy Usługę wyłącznie na terytorium Polski
 11. Operator przy świadczeniu Usługi może korzystać́ z usług podmiotów trzecich.

§ 3. Niezbędne warunki techniczne

 1. W celu korzystania z Usługi, Abonent powinien posiadać́ komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (tzw. przeglądarka stron internetowych) oraz dostęp do sieci Internet.
 2. W celu Aktywacji Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego, zdolnego do odebrania SMS-a z Hasłem do zalogowania w serwisie.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga włączonej obsługi JavaScript, cookies oraz sesji.

§ 4. Rejestracja i Aktywacja Konta

 1. Każdy Abonent ma prawo do Rejestracji oraz Aktywacji Konta, które są bezpłatne.
 2. Abonent dokonuje Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu.
 3. Abonent w Formularzu podaje swoje Dane osobowe oraz dane rejestrowe w zakresie niezbędnym do Aktywacji Konta oraz korzystania z Usługi takie jak: login, numer telefonu komórkowego, firmowy adres e-mail
 4. Po wypełnieniu Formularza Operator przesyła Abonentowi na podany w trakcie rejestracji e-mail link do Panelu Klienta oraz Login. Hasło do zalogowania do Panelu Klienta przesyłane będzie na numer telefonu podany przez Abonenta w formularzu rejestracji. Po zalogowaniu do Panelu Klienta proces Aktywacji Konta zostaje zakończony. Od tego momentu Abonent może korzystać́ z Usługi w Trybie Testowym
 5. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest zabronione z wyłączeniem upoważnionych pracowników lub współpracowników Abonenta.
 6. W celu bezpieczeństwa i ochrony danych Abonent powinien dokonywać́ zmiany Hasła co najmniej raz w miesiącu. Zmiany hasła można dokonać z poziomu Paneli Klient.
 7. W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła do panelu Abonent może wygenerować nowe hasło. W tym celu należy skorzystać ze specjalnej opcji dostępnej w pod Formularzem logowania

§ 5. Zasady korzystanie z Usługi

 1. Korzystanie z Usługi wymaga zalogowania do Panelu Klienta.
 2. Zasady i instrukcja korzystania z Usługi zostały opisane w w zakładce “Pomoc” w Panelu Klienta.
 3. Dostęp do Usługi dla Abonenta może się obywać w jednym z poniższych wariantów:
  1. w Trybie Testowym - jako Usługa bezpłatna. Abonent ma możliwość wykorzystania dostępnego Koncie Abonenta Pakietu SMS-ów testowych na przetestowanie Usługi
  2. w trybie Konta Płatnego - jako Usługa płatna. Opłata za dostęp do Usługi w wybranym Pakiecie Abonamentowym naliczana będzie za po każdym zakończonym Okresie abonamentowym. Abonent ma możliwość wykorzystania wyłącznie Pakietu darmowych SMS-ów dostępnego na Koncie Abonenta. W trybie Konta Płatnego Abonent nie ma możliwości wysyłki dodatkowych płatnych SMS-ów ponad limit przewidziany w Pakiecie darmowych SMS-ów. Zdjęcia limitu na wysyłki przekraczające limit Pakiet darmowych SMS-ów, możliwe będzie jedynie po podpisaniu przez Abonenta dodatkowej Umowy zabezpieczającej interes Operatora na wypadek wysyłki znacznej ilości SMSów, których koszt wysyłki przekraczał będzie koszt Pakietu Abonamentowego.
  3. w trybie Konta Płatnego z Umową - jako Usługa płatna i wymaga zawarcie przez Abonenta dodatkowej Umowy SMSFirmowy. W ramach Konta Płatnego z Umową Abonent ma możliwość wykorzystania Pakietu darmowych SMS-ów oraz możliwość wysyłki dodatkowych SMS-ów ponad limit przewidziany w Pakiecie darmowych SMS-ów. Opłata za wybrany Pakiet Abonamentowy oraz dodatkowe płatne SMS-y naliczana będzie po każdym zakończonym Okresie abonamentowym. Rozliczenia dodatkowych płatnych SMS-ów odbywać się będzie zgodnie z cennikiem przewidzianym w Pakiecie Abonamentym zgodnie z warunkami Umowy.
 4. Korzystanie z Usługi w trybie „Konta Testowego" wymaga Aktywacji Konta.
 5. Korzystanie z Usługi w trybie Konta Płatnego, wymaga aktywacji Konta Płatnego.
 6. Korzystanie z Usługi w trybie Konta Płatnego z Umową, wymaga aktywacji Konta Płatnego oraz zawarcia przez Abonenta odrębnej Umowy SMSFirmowy z Operatorem.
 7. Aktywacja Konta Płatnego dokonywana jest przez Abonenta bezpośrednio z Panelu Klienta poprzez wybór odpowiedniego Planu Abonamentowego i podanie poprawnych danych Abonenta niezbędnych do dokonania rozliczeń i wystawienia Faktury VAT za dostęp do Usługi takich jak: NIP Abonenta, nazwa firmy Abonenta, adres (ulica i miejscowość), KOD pocztowy, adres e-mail do otrzymywania Faktur VAT, telefon kontaktowy Abonenta. Aktywacja Konta płatnego następuje z chwilą zatwierdzenia przez Abonenta poprawności podanych przez niego danych przyciskiem „ZAPISZ”. Dodatkowo Abonent otrzyma potwierdzenie aktywacji Konta płatnego wraz warunkami rozliczeń za pośrednictwem Wiadomością e-mail na adres e-mail podany przez Abonenta przy Rejestracji konta.
 8. W trakcie Aktywacji Konta płatnego Abonent zobowiązany jest się do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Abonenta a Operator zastrzega sobie prawo ich weryfikacji w ramach bezpośredniego, telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Abonentem. Podanie fikcyjnych danych lub danych innych podmiotów mogące narazić Operatora lub stron trzecią na na dodatkowe koszty upoważnia Operatora do dochodzenia roszczeń wobec Abonenta.
 9. Wszystkie dane podane przez Abonenta w procesie Aktywacji Konta Płatnego dostępne będą do wglądu Abonenta bezpośrednio w Panelu Klienta w trakcie całego okresu korzystanie z Usługi przy czym każda ich zmiana danych wymagać będzie ponownej weryfikacji przez Operatora
 10. W przypadku podejrzenia lub wykrycie przez Operatora niezgodności danych podanych przez Abonenta w procesie Aktywacji Konta Płatnego, konto zostanie zablokowane. Odblokowanie konta możliwe będzie jedynie po ponownej weryfikacji poprawności danych podanych przez Abonenta. W przypadku odmowy Abonenta na wezwanie Operatora o potwierdzenie danych konto zostanie wykasowane.
 11. Abonenci korzystający z Konta płatnego zainteresowani wysyłką dodatkowych wolumenów SMS większych niż przewidziane w Pakiecie darmowych SMS-ów dla wybranego Pakietu abonamentowego zobligowani będą zawrzeć z Operatorem odrębną Umowę SMSFirmowy., Treść Umowy oraz procedura jej akceptacji zostanie dostarczona Abonentowi przez Operatora bezpośrednio po Aktywacji Konta Płatnego w Wiadomości e-mail potwierdzającej aktywacji Konta płatnego. Podpisany przez przez osobę uprawniona do reprezentacji Abonenta Umowę należy odesłać adres email wskazany przez Organizatora w formie skanu lub w wersji papierowej na adres siedziby Organizatora. Zwiększenie limitu na wysyłki w formie dodatkowych płatnych SMS-ów nastąpi w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez Operatora poprawnie podpisanej Umowy..
 12. W Panelu Klienta Operator udostępnia niezbędne narzędzia służące do Aktywacji Konta płatnego oraz przygotowania i przeprowadzenia wysyłki wiadomości SMS oraz. W razie problemów technicznych Abonent może skorzystać z pomocy technicznej (zakładka „Pomoc” w panelu) lub skontaktować się z Operatorem.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 14. Abonent, jako Administrator danych osobowych Odbiorców wiadomości SMS z akceptując regulamin serwisu zobowiązany jest z chwilą dokonania rejestracji, Aktywacji Konta oraz rozpoczęcia korzystania z Usługi SMSfirmowy również Trybie Testowym przestrzegać zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym Regulaminie lub zawrzeć z Operatorem odrębną Umowę o Powierzeniu Przetwarzania Danych osobowych jeśli przetwarzanie danych tego wymaga.

§ 6. Opłaty i faktury

 1. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Operatora jest odpłatne, z wyjątkiem konta działającego w Trybie Testowym.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości opłat dla Pakietów Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie www.smsfirmowy.pl, jak również w formularzu widocznym w trakcie Aktywacji Konta płatnego.
 3. Za świadczenie Usługi w trybie Konta Płatnego Operator pobierał będzie będzie comiesięczne opłaty, których wysokość jest zależna od rodzaju Pakietu Abonamentowego oraz funkcjonalności, które zawiera wybrany przez Abonenta Pakiet abonamentowy. Szczegółowe dane rozliczeń z Abonentem dostępne będą w Panelu Klienta w zakładce „Twoja konto” sekcja „ROZLICZENIA”.
 4. Z tytułu udostępnienia Usługi w trybie Konto Płatnego, Operator pobierał będzie comiesięczne wynagrodzenie odpowiadające cenie Pakietu Abonamentowego naliczane po zakończeniu każdego kolejnego Okresu abonamentowego
 5. Z tytułu udostępnienia Usługi w trybie Konto Płatnego z Umową, Operator pobierał będzie comiesięczne wynagrodzenie odpowiadające cenie Pakietu Abonamentowego powiększone o koszty wysyłki płatnych SMS-ów. Opłata naliczana będzie po po zakończeniu każdego kolejnego Okresu abonamentowego
 6. Operator po zakończaniu każdego Okresu abonamentowego w terminie do 14 dni od dania zakończania Okresu abonamentowego, wystawia Abonentowi Fakturę VAT, która w formie elektronicznej (plik .pdf) będzie doręczona na adres e-mail Abonenta podany w przy aktywacji Konta Płatnego.
 7. Abonent ma prawo do zażądania faktury w wersji papierowej. Faktura taka zostanie doręczona Abonentowi na adres podany przy Rejestracji lub inny uzgodniony z Organizatorem.
 8. Opłata za udostępnienie Usługi zgodna z kwotą na Fakturze VAT powinna zostać uiszczona przez Abonenta na rzecz Operatora w terminie do 14 dni od otrzymania od Operatora prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 9. Poprzez opłacenie Pakietu Abonamentowego rozumie się zaksięgowanie płatności przez Operatora lub otrzymania potwierdzenia dokonania płatności od PayU
 10. W przypadku braku płatności przed rozpoczęciem kolejnego Okresu abonamentowego wysyłka SMS-ów z wykorzystaniem Usługi zostanie zablokowana.
 11. Blokada SMS na Koncie abonenta nie wstrzymuje naliczania opłaty za dostęp do Usługi za kolejne Okresy abonamentowe. Blokada konta uniemożliwia Abonentom prowadzenie wysyłki SMS do chwili uregulowania zaległych płatności ale nie powoduje blokady dostępu do Konta abonenta , dostępu do raportów, historii oraz danych dostępnych w Panelu Klienta.
 12. Abonent może uiścić opłaty za wybrany Pakiet Abonamentowy w jednej z następujących form:
  1. wpłata bezpośrednia na rachunek bankowy Operatora;
  2. wpłata za pośrednictwem PayU jeśli taka opcja będzie udostępniona dla Abonenta przez Operatora.
 13. Abonent ma prawo do zażądania faktury w wersji papierowej. Faktura taka zostanie doręczona Abonentowi na adres podany w trakcie Rejestracji
 14. W przypadku braku możliwości pobrania wystawionej faktury w wersji elektronicznej lub w przypadku nieotrzymania faktury w wersji elektronicznej lub na żądanie w wersji papierowej, Abonent powinien natychmiast zgłosić́ ten fakt Operatorowi. Operator niezwłocznie wystawi duplikat Faktury, którą prześle do Abonenta w formie elektronicznej.
 15. Abonent może wystąpić do Operatora o zmianę Planu Abonamentowego na wyższy. Zmiana Planu Abonamentowego będzie skuteczna począwszy od Okresu abonamentowego w którym Abonent dokonał zmiany Pakietu Abonamentu. Wysokość opłaty abonamentowej będzie przedstawiona Abonentowi Konta w Panelu Klienta. W przypadku, gdy nowy Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od kolejnego Okresu Abonamentowego następującego po tym jak Abonent dokonał zmiany Planu Abonamentowego na tańszy.
 16. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie www.smsfirmowy.pl oraz będą obowiązywać Abonenta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat

§ 7. Obowiązki Abonenta

 1. Podstawowym obowiązkiem Abonenta jest korzystanie z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem;
 2. Abonent oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), powierzanych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszej Umowy. Abonent wyraża zgodę na przetwarzania przez Operatora powierzonych danych w związku z realizacją Usługi
 3. Abonent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Operatora znaków towarowych (logotypów) Abonenta w materiałach reklamowych oraz na stronach internetowych Operatora, w celach marketingowych, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 4. Abonent odpowiada za treści SMS-ów przesłanych z wykorzystaniem Usługi. Niedopuszczalne jest przesyłanie SMS-ów, których treść́ narusza prawa osób trzecich lub przepisy obowiązującego prawa. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są treści, które:
  1. wzbudzają rasizm, fanatyzm, stanowią mowę nienawiści lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie ̨ fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
  2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób; ̨ ̨
  3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi; ̨
  4. zawierają link do witryny zawierającej treści zabronione lub treści tylko dla dorosłych;
  5. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  6. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom; ̨ ̨
  7. zawierają instrukcje nielegalnych czynności; ̨
  8. obejmują swoją treścią działalność́ taką, jak zakłady pieniężne lub piramidy sprzedaży i piramidy, finansowe;
  9. zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Abonent nie posiada zgody, na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
  10. szerzą propagandę, symbole organizacji, które są nielegalne. ̨ ̨
 5. W przypadku stwierdzenia, że Abonent dopuszcza się przesyłania SMS-ów, o których mowa w ust. 4, lub ̨ dopuszcza się innych działań́ utrudniających / destabilizujących działanie Usługi, Operator jest uprawniony ̨ do zablokowania Abonentowi możliwości dalszego korzystania z Usługi lub nawet likwidacji Konta Abonenta
 6. W przypadku likwidacji Konta z winy Abonenta, Abonentowi nie przysługuje zwrot dokonanych płatności za niewykorzystany Pakiet Abonamentowy.

§ 8. Obowiązki Operatora

 1. Operator oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zespołem, kwalifikacjami, wiedzą, sprzętem i rozwiązaniami informatycznymi aby przetwarzać powierzone przez Abonenta dane osobowe wyłącznie na potrzeby świadczenie Usługi na rzecz Abonenta
 2. Obowiązkiem Operatora jest zapewnienie właściwego poziom dostępności Usługi
 3. Obowiązkiem Operatora jest dokładne zachowanie oryginalnej zawartości treści SMS (z zachowaniem zastrzeżeń opisanych w definicji SMS)
 4. Operator zobowiązuje się do udziela wsparcia technicznego Abonentowi;
 5. Operator zapewnia poziom bezpieczeństwa uniemożliwiający dostęp osób trzecich do wysyłanych i odbieranych przez Abonenta SMS-ów, zgodnie z obowiązującym standardem bezpieczeństwa telefonii komórkowej dla wiadomości SMS.

§ 9. Przerwy w świadczeniu Usługi

 1. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania albo do istotnego ograniczenia świadczenia Usługi lub zmiany warunków jej świadczenia, jeżeli zachodzą nieprzewidziane przez Operatora okoliczności ̨ uniemożliwiające zachowanie ciągłości takie jak: awaria systemów informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, a także w sytuacjach szczególnego zagrożenia (Siła wyższa). W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Abonentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 10. Rezygnacja z Usługi

 1. Abonent może zaprzestać́ korzystania z Usługi w każdym czasie poprzez dezaktywację Konta Abonenta. Wyjątek stanowią korzystanie z Usługi na warunkach promocyjnych ustalonych odrębnymi Umowami, w których przewidziano odrębne warunki rezygnacji z Usługi.
 2. W przypadku rezygnacji z usługi i dezaktywacji Konta Abonenta, Abonent jest zobowiązany poinformować Operatora drogą elektroniczną, poprzez wysłanie e-maila na adres: support@smsfirmowy.pl z tytułem wiadomości: “Rezygnacja z Usługi SMSFirmowy”. W treści wiadomości należy wskazać nazwę Abonenta lub podać dla numeru telefonu podany podczas Rejestracji. Rezygnacja i dezaktywacja Konta następuje po zakończeniu Okresu abonamentowego w którym zgłoszono chęć rezygnacji z Usługi.
 3. Operator jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie rezygnacji w ciagu maksymalnie 24 godzin od daty przesłania przez Abonenta (w kwestiach spornych decyduje data serwera Abonenta)

§ 11. Procedura reklamacyjna

 1. Abonent uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej działania Usługi lub działania Operatora. Reklamacja może być złożona elektronicznie poprzez wysłanie maila na adres support@smsfirmowy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym w Panelu Kliena
 2. W reklamacji Abonent powinien określić́ powód jej złożenia oraz zakres działań́ , których wykonania Abonent oczekuje od Operatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania przez Operatora. W przypadku ̨ braku rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przyjmuje się, że reklamacja została ̨ rozpatrzona pozytywnie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Abonent zostanie powiadomiony poprzez stosowną informację dostępną w Panelu Klienta lub poprzez SMS wysłany na numer telefonu komórkowego podany w trakcie Rejestracji .
 4. Operator nie uwzględnia reklamacji składanych po upływie 30 dni od daty rezygnacji z Usługi .

§ 12. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Operator ponosi odpowiedzialność́ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że nastąpiło ono wskutek Siły wyższej, w tym działań́ lub zaniechań́ Operatora GSM, na które nie ma wpływu Operator,
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień́ Regulaminu.
 3. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania ̨ przez Abonenta z Usługi. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Abonenta. W przedmiotowym przypadku Abonent zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić́ poniesione z tego tytułu koszty, w tym zapłacone przez Operatora kary umowne, oraz zaspokoić́ roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany w przepisach prawa.
 4. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki wynikające z nieuprawnionego i wywołanego z winy Abonenta wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Hasła i Loginu do Konta Klienta należącego do Abonenta.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść́ SMS-ów przesyłanych przez Abonenta, a w szczególności za przesyłanie niezamówionych Informacji handlowych (SPAM) w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 104 ze zm.). Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie Abonenta wysyłającego Informacje handlowe Odbiorcom SMS-ów.

§ 13. Ochrona danych Abonenta

 1. Abonent w celu Rejestracji , jak również w trakcie korzystania z Usługi, przykładowo wypełniając formularze Aktywacji Konta Płatnego lub prowadząc korespondencję z Operatorem, Abonent może podawać swoje dane osobowe
 2. Podanie danych osobowych przez Abonenta jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usługi. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Abonenta lub będą zebrane przez Operatora na temat Abonenta są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podwykonawcy Operatora odpowiedzialni za komunikację z Abonentami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 7. Abonent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych jak: nazwa Abonenta, NIP, adres, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy i może dokonać ich weryfikacji oraz edycji, a także usunięcia w Panelu Klienta lub poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora
 8. Abonent ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Abonent będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Abonent ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Abonenta, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Abonent jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usługi, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Abonenta oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury, windykacja należności etc.
 11. . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług,
 12. Operator na podstawie udzielonej przez Abonenta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Abonenta W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 13. . Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usługi na rzecz Abonenta, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Abonenta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
 14. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Abonenta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 15. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modykowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 16. Abonent nie ma możliwość korzystania z Usługi anonimowo lub pod pseudonimem.
 17. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

§ 14. Pliki Cookies

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Abonenta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Abonenta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Abonenta przy kolejnej sesji.
 3. Operator informuje Abonentów, że istnieje możliwość takiej konguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Abonenta
 4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Abonenta usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Abonent.

§ 15. Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Abonent, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usługi, w szczególności prowadzenia wysyłki SMS, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Abonenta, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Abonenta wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Poniższych postanowień niniejszej części Regulaminu nie stosuje się do Abonentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącą działalności gospodarczej dla których usługa nie będzie świadczona.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje wyłącznie dane osobowe niezbędne na potrzeby świadczenia Usługi SMSFirmowyw w następującym zakresie: numer telefonu komórkowego odbiorcy wiadomości, treść wiadomości SMS oraz dane osobowe Abonenta niezbędna do rozliczeń jak nazwa, NIP, adres, email kontaktowy oraz telefon.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 5. Operator zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia by: i. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora; ii. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 6. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Abonenta [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 7. Operator zobowiązany jest do wspomagania Abonenta, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   3. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Abonenta w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Abonenta wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 8. Abonent wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 9. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Abonenta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Abonent uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług Podprocesora.
 10. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Operatorze.
 11. Abonent uprawniony jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Abonent zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Abonent uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Abonenta z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.
 12. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usługi. Po ich zakończeniu Abonent może dokonać eksportu Danych osobowych. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług, uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych. Po dokonaniu przez Abonenta eksportu Danych osobowych i zakończeniu świadczenia Usług Operator usunie Dane osobowe

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz dokumenty dodatkowe dostępne są w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Serwisu i Panelu Klienta. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak akceptacji nowych warunków świadczenia Usługi. W takiej sytuacji Usługa będzie świadczona na rzecz Abonenta na podstawie poprzedniej, zaakceptowanej przez Abonenta wersji Regulaminu, wyłącznie do końca bieżącego Okresu Abonamentowego, po upływie którego Konto Abonenta zostanie zablokowane.

 

Data publikacji: 08.08.2020